Smartphones are the New Cigarettes

就像抽烟一样,无时无刻玩手机也会影响到别人,让别人抽二手烟。怎么会呢?电影院里玩手机、家庭聚餐玩手机、开车玩手机、过马路玩手机。而且有害健康,注意力很难集中。